Shri Sunil Gangopadhyay, Eminent Author & President Sahitya Akademi, New Delhi