Dr. Ganesh Natarajan, Chairman NASSCOM & & Dr. Uma Ganesh, CEO, GTT