> Home
> Members- KISS Society
> Financial Management
> Millenium Development Goals
> Vocational Training at KISS
> MOU's & Collaborations
> Tribal Demo Houses
> Cultural Activities
> Media on KISS
> Sports

DISTRICT WISE TRIBAL CHILDREN - 2016-17

SL.
NO
DISTRICTS  TRIBE BOYS GIRLS TOTAL GRAND TOTAL
1 Angul Paudi Bhuyan 98 93 191 500
Gond 183 126 309
2 Bhadrak Santal 45 55 100 100
3 Bolangir  Kandha 223 179 402 1000
Gond 345 253 598
4 Baragarh Gond 46 49 95 300
Binjhal 37 51 88
Mirdha 54 63 117
5 Baudh Kandha 519 481 1000 1000
6 Balasore Kolha 301 303 604 1503
Santal 137 125 262
Bhumija 157 153 310
Mahali 158 169 327
7 Cuttack  Munda 15 17 32 310
Santal 25 31 56
Kolha 25 23 48
Kandha 24 27 51
Sabara  90 33 123
8 Deogarh Kisan 88 113 201 500
Gond 61 51 112
Paudi Buyan 89 98 187
9 Dhenkanal Santal 75 56 131 518
Munda 68 28 96
Juanga 16 65 81
Sabara 51 33 84
Gond 39 87 126
10 Gajpati Jatapu 69 83 152 1246
Kandha 189 319 508
Saoura 192 292 484
Sabar 53 49 102
11 Ganjam Kandha 162 274 436 1000
Matia 101 129 230
Sabar 116 117 233
Saoura 67 34 101
12 Jajpur Munda 87 91 178 750
Kollha 62 74 136
Santal 80 86 166
Sabara 78 67 145
Ho 49 76 125
13 Jagatsingpur Kollha 10 26 36 100
Munda 14 24 38
Sabar 10 16 26
14 Jharsuguda Kisan 21 23 44 150
Bhuyan 20 21 41
Gond 31 34 65
15 Kalahandi Kandha 186 113 299 950
Gond 283 107 390
Kutiakandha 59 63 122
Dangriakandh 70 69 139
16 Kandhamal Kandha 569 531 1100 1100
17 Keonjhar Santal 174 79 253 1683
Gond 106 89 195
Kollha 103 93 196
Bathudi 133 76 209
Bhuyan 85 56 141
Munda 111 109 220
Saunti 47 41 88
Lohar 39 56 95
Juanga 145 96 241
Karua 20 25 45
18 Khurda Sabar 132 52 184 500
Munda 18 23 41
Santal 11 27 38
Bhumija 31 29 60
Kollha 14 20 34
Lodha 39 23 62
Kandha 22 17 39
Matayo 26 16 42
19 Koraput Kandha 284 226 510 2082
Bhumiya 121 89 210
Paraja 167 121 288
Gadaba 69 45 114
Parangaparaja 137 105 242
Kutia 136 89 225
Jatapu 24 27 51
Halva 17 6 23
Bhotoda 254 165 419
20 Mayurbhanj Bathudi 154 76 230 2190
Santal 369 198 567
Bhumija 245 67 312
Ho 189 241 430
Munda 179 234 413
Saunti 5 14 19
Bhumia 17 12 29
Lodha 1 14 15
Bhumija 16 5 21
Mahali 17 68 85
Mankedia 56 13 69
21 Malkanagiri Bonda 156 167 323 1000
Bondo Paraja 136 174 310
Bhumiya 80 41 121
Koya 131 115 246
22 Rayagada Kandha 259 186 445 2214
Saura 453 385 838
Paraja 172 113 285
Lanjia Saura 153 156 309
Jatapu 67 38 105
Kandadora 32 27 59
Dangriakandh 91 82 173
23 Sundargarh Bhuyan 116 166 282 2125
Oraon 98 172 270
Munda 203 145 348
Kisan 138 126 264
Mundari 68 187 255
Ho 75 203 278
Bathudi 95 64 159
Bhunjia 22 26 48
Mankidi 17 32 49
Khadia 51 94 145
Chenchu 13 14 27
24 Nabarangapur Amanatya 76 89 165 600
Bhottada 59 95 154
Halva 64 70 134
Gadaba 66 81 147
25 Nayagarh Kandha 102 209 311 311
26 Nuapara Chutkia Bhumija 20 10 30 500
Gond 72 117 189
Kandha 131 150 281
27 Puri Sabara 19 12 31 50
Kandha  10 9 19
28 Sambalpur Khadia 56 89 145 500
Gond 43 29 72
Munda 37 91 128
Kisan 43 49 92
Mirdha 34 29 63
29 Sonepur Lohara 44 51 95 200
Mirdha 26 46 72
Birohar 11 6 17
Binjhal 7 9 16
30 Kendrapara Munda 14 13 27 27
31 Jhadkhanda Munda 71 35 106 216
Santal 60 36 96
Lohar 6 8 14
32 West Bengal  Santal 1 0 1 1
33 Assam Dimasa 31 49 80 82
Bado Kachari 1 1 2
G.Total 12990 12318 25308 25308